Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Statuten

 

VEDTÆGTER FOR NEDERLANDSK-DANSK FORENING

 

 § 1       Navn og hjemsted:

 1. Foreningens navn er: Nederlands-Deense Vereniging/Nederlandsk-Dansk Forening. 

 2. Foreningens hjemsted er København.

 § 2        Formål:

Foreningens formål er at fremme kontakten mellem herboende nederlændere indbyrdes og mellem danskere og nederlændere gennem bevaring af typisk nederlandske traditioner som Sinterklaas og Koningsdag samt organisering af kulturelle aktiviteter som f.eks. koncerter, foredrag m. fl.

 

§ 3        Medlemskab:

 1.  Enhver, herunder virksomheder og organisationer, som har tilknytning til og/eller interesse for Nederlandene, kan blive medlem.
 2. Medlemmerne har ret til at deltage i foreningens aktiviteter evt. mod betaling og til i begrænset omfang at medtage gæster mod fuld betaling. Bestyrelsen kan udelukke et medlem fra foreningens aktiviteter, hvis kontingentet ikke er betalt. 

 3. Bestyrelsen kan udnævne personer som har tjent foreningen på en særlig måde til æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
 4. Medlemskabet kan af medlemmet opsiges skriftligt. 

 5. Medlemskabet kan slettes af bestyrelsen, hvis kontingentet for det forrige regnskabsår ikke er indbetalt inden overgangen til det nye regnskabsår.

 § 4        Bestyrelse:

 1.  Bestyrelsen består af mindst 6 og højst 12 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år. 

 2. Valgbare til bestyrelsen er kun foreningens medlemmer. Bestyrelseskandidater, især kandidater til posten som formand/næstformand og sekretær, skal helst beherske både det danske og det nederlandske sprog. 

 3. Ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Konstitueringen bekendtgøres i et nyhedsbrev til foreningens medlemmer umiddelbart efter bestyrelsesmødet. 

 4. Bestyrelsen mødes, hvis mindst 1 bestyrelsesmedlem anser det for nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutninger træffes med almindeligt flertal blandt alle aktive bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens, og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. 

 5. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med ét bestyrelsesmedlem.

 § 5        Kontingent:

 1.  Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for ét år ad gangen.
 2. Kontingentet for det igangværende regnskabsår opkræves umiddelbart efter den ordinære generalforsamlings afholdelse. Fristen for rettidig indbetaling af kontingent for det løbende regnskabsår er den 15. november samme regnskabsår og inden deltagelse i en aktivitet. 

 3. Medlemmer som ikke overholder fristen for rettidig indbetaling af kontingent for det løbende regnskabsår vil få tilsendt en rykkerskrivelse inden udgangen af december i samme regnskabsår. I forbindelse med rykkerskrivelsen skal medlemmet gøres bekendt med foreningens regler om eventuel udelukkelse fra aktiviteter jfr. § 3, stk. 2, og automatisk sletning af medlemskabet ved manglende indbetaling af kontingent jfr. § 3, stk. 5.
 4. Nye medlemmer skal betale kontingent for det løbende regnskabsår med 1 måneds frist efter indmeldelsen, og skal ved manglende rettidig betaling rykkes inden 3 måneder efter indmeldelsen. Stk. 3 in fine gælder tilsvarende. Nye medlemmer som melder sig ind efter 1. juni betaler ikke kontingent for det løbende regnskabsår.
 5. Allerede indbetalt kontingent refunderes ikke ved udmeldelse i løbet af regnskabsåret.

 § 6        Årsregnskab:

 1.  Regnskabsåret løber fra 1. september til 31. august.
 2. Årsregnskabet udarbejdes af foreningens kasserer og revideres af en revisor, som er valgt af generalforsamlingen. 

 3. Årsregnskabet fremlægges til medlemmernes godkendelse på den ordinære generalforsamling.

 § 7        Generalforsamling:

 1.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 2. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel og med angivelse af sted, tidspunkt og dagsorden. 

 3. Alle medlemmer som har betalt kontingent i det senest afsluttede regnskabsår har møderet, taleret og stemmeret på generalforsamlingen. Hvert medlem og hver virksomhed, har én stemme, et par har to stemmer. Stemme kan kun afgives ved personligt fremmøde. Der stemmes mundtligt, med mindre et stemmeberettiget medlem forlanger skriftlig afstemning. 

 4. Generalforsamlingsbeslutninger træffes med almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer med undtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer (§ 8) og foreningens opløsning (§ 9). 

 5. Generalforsamlingen kan kun tage beslutninger om forslag hvorom medlemmerne er blevet informeret eller om en ændring af et sådant forslag. 

 6. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året i oktober måned med følgende dagsorden: 

 1.  Valg af dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen
 2. Formandens årsberetning 

 3. Årsregnskab 

 4. Kontingent 

 5. Valg af bestyrelse 

 6. Valg af revisor 

 7. Forslag fra medlemmer eller bestyrelse
 8. Eventuelt

 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsættes i skriftlig form og være bestyrelse i hænde senest den 10. september.

  1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af diskussionsemne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og motivation for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling, indkaldt på medlemmers begæring, skal finde sted senest 4 uger, efter at begæringen er modtaget.

  § 8        Vedtægtsændring:

 Ændring af vedtægterne kræver 2/3 flertal af de på generalforsamlingen afgivne gyldige stemmer.


§ 9        Foreningens opløsning:

 1.  Beslutning om foreningens opløsning kræver tilstedeværelse på generalforsamlingen af mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, samt forslagets vedtagelse med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer. 

 2. Er det nødvendige flertal af medlemmer ikke til stede, men er forslaget dog vedtaget med den nødvendige majoritet, indkaldes inden én måned til en ekstraordinær generalforsamling, hvor en beslutning om opløsning kan vedtages af mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
 3. Umiddelbart efter den endelige vedtagelse af foreningens opløsning, træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af eventuelt overskydende midler.

 § 10      Ikrafttræden:

 Vedtægterne træder i kraft straks efter vedtagelsen.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling afholdt i København den 4. oktober 2012.