Nederlands-Deense Vereniging

Nederlandsk-Dansk Forening

Word lid!

 


STATUTEN VOOR DE NEDERLANDSE-DEENSE VERENIGING

§ 1
 Naam en vestiging:


De naam van de vereniging is: 
Nederlands-Deense Vereniging/Nederlandsk-Dansk Forening

Zij is gevestigd te Kopenhagen.


§ 2
 Doel:


De vereniging stelt zich tot doel de band tussen de in Denemarken woonachtige Nederlanders onderling en tussen Nederlanders en Denen te verstevigen door het in stand houden van typisch Nederlandse tradities, zoals Sinterklaas en Koningsdag, evenals door het organiseren van culturele activiteiten, zoals concerten, lezingen enz.§ 3 Lidmaatschap:


Een ieder, waaronder bedrijven en instellingen, die betrekkingen heeft tot en /of interesse in Nederland kan lid worden.

De leden hebben het recht tot het bijwonen van alle activiteiten van de vereniging, eventueel tegen betaling, evenals tot het meenemen van introducés tegen volle betaling en in beperkte omvang. Het bestuur kan een lid uitsluiten van activiteiten, als dat lid zijn contributie niet heeft betaald.

Het bestuur kan personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging het erelidmaatschap toekennen. Deze ereleden betalen geen contributie.

Het lid kan het lidmaatschap beëindigen door schriftelijke opzegging.

Het lidmaatschap kan door het bestuur worden beëindigd door royering, indien het lid zijn contributie niet heeft voldaan na afloop van het desbetreffende verenigingsjaar.§ 4
 Bestuur:


Het bestuur bestaat uit ten minste 6 en ten hoogste 12 leden, die door de Algemene Ledenvergadering voor 2 jaar worden gekozen.
Verkiesbaar als bestuurslid zijn uitsluitend leden van de vereniging. Bestuurskandidaten, in het bijzonder kandidaten voor de functie van voorzitter, vice-voorzitter en secretaris dienen bij voorkeur zowel de Deense als de Nederlandse taal te beheersen.
Tijdens de eerste bestuursvergadering na de jaarlijkse algemene ledenvergadering kiest het bestuur onder zijn leden een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. De samenstelling en taakverdeling van het bestuur wordt aan de leden bekendgemaakt in een nieuwsbrief, zo spoedig mogelijke na deze eerste bestuursvergadering.

Het bestuur vergadert indien één van haar leden dit nodig acht. Geldige besluiten kunnen genomen worden bij meerderheid van geldige stemmen, en indien meer dan de helft der bestuursleden aanwezig is, hieronder de voorzitter en/of de vice-voorzitter. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag, en bij zijn afwezigheid die van de vice-voorzitter.

De vereniging wordt gebonden door de voorzitter en/of de vice-voorzitter samen met één bestuurslid.§ 5
 Contributie:

De contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering voor één jaar vastgesteld.

Verzoek tot betaling van de contributie voor het lopende boekjaar wordt aan de leden uitgezonden direct na de Algemene Ledenvergadering. De contributie dient vóór 15 november van het lopende boekjaar, óf vóór deelname aan een activiteit van de vereniging, te worden voldaan.

Aan leden die niet op tijd hun contributie betalen in het lopende boekjaar wordt een aanmaning gestuurd vóór eind december van het lopende boekjaar. Tevens wordt dan de aandacht gevestigd op artikel 3 lid 2 om uitsluiting van activiteiten, en artikel 3 lid 5 om royering.

Nieuwe leden dienen hun contributie voor het lopende boekjaar te voldoen binnen één maand na aanmelding, en dienen bij niet tijdige betaling te worden aangemaand binnen 3 maanden na aanmelding. Lid 3 slot is ook hier van toepassing. Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 juni betalen geen contributie voor de rest van het lopende boekjaar.

Al betaalde contributie wordt niet terugbetaald bij opzegging in de loop van het boekjaar.§ 6
 Financieel jaarverslag:


Het financiële boekjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

Het financiële jaarverslag wordt opgemaakt door de penningmeester, en gecontroleerd door de accountant, die is gekozen door de algemene ledenvergadering.

Het financiële jaarverslag wordt aan de leden ter goedkeuring voorgelegd op de algemene ledenvergadering.

§ 7
 Ledenvergadering:


Het hoogste gezag berust bij de ledenvergadering.

De ledenvergadering wordt uiterlijk 14 dagen van te voren schriftelijk bijeengeroepen met vermelding van plaats, tijd en agenda.

Alle leden die hun contributie hebben betaald in het afgelopen boekjaar, hebben het recht aanwezig te zijn, het woord te voeren en te stemmen op de ledenvergadering. Individuele leden evenals bedrijven hebben ieder één stem, terwijl paren twee stemmen hebben. Alleen persoonlijk aanwezige leden kunnen hun stem uitbrengen. De stemming vindt mondeling plaats, behalve indien één der leden schriftelijke stemming verlangt.

Besluiten op de ledenvergadering worden genomen bij meerderheid van de geldig afgegeven stemmen, met uitzondering van besluiten betreffende statutenwijziging (artikel 8) of opheffing van de vereniging (artikel 9). 

De ledenvergadering kan uitsluitend besluiten nemen over voorstellen die aangekondigd zijn of over een voorstel tot wijziging daarvan.

De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden in de maand oktober met als agenda:

Verkiezing van een woordvoerder, die geen lid van het bestuur mag zijn
Jaarverslag van de voorzitter
Financieel jaarverslag
Contributie
Verkiezing bestuur
Verkiezing accountant
Voorstellen van leden of bestuur
Rondvraag

Voorstellen, die leden wensen behandeld op de ledenvergadering, dienen uiterlijk 10 september schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.


Een buitengewone ledenvergadering wordt gehouden wanneer het bestuur dit nodig acht of indien ten minste 20 stemgerechtigde leden daarom schriftelijk verzoeken onder vermelding van het onderwerp van discussie. De uitnodiging voor de buitengewone ledenvergadering dient een agenda en motivering voor het houden van de vergadering in te houden. Een buitengewone ledenvergadering op verzoek van de leden dient uiterlijk 4 weken na ontvangst van het verzoek te worden gehouden.§ 8
 Statutenwijziging:


Wijziging van de statuten vergt een meerderheid van 2/3 van de in de ledenvergadering afgegeven geldige stemmen.

§ 9
 Ontbinding van de vereniging:


Besluit tot ontbinding van de vereniging vereist de aanwezigheid van ten minste 2/3 van de stemgerechtigde leden op de ledenvergadering en tevens een meerderheid van 2/3 van de afgegeven geldige stemmen.

Indien de vereiste meerderheid van de stemgerechtigde leden niet aanwezig is, maar het voorstel wel is aangenomen met de vereiste meerderheid, kan op een binnen één maand bijeen te roepen buitengewone ledenvergadering een besluit tot ontbinding genomen worden met een meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Onmiddellijk nadat de ontbinding van de vereniging geldig is aangenomen, dient de ledenvergadering een beslissing te nemen over het gebruik van eventueel resterende gelden.§ 10
 Inwerkingtreden:


Deze statuten treden in werking met onmiddellijke ingang.Aangenomen op de algemene ledenvergadering gehouden in Kopenhagen op 4 oktober 2012.


 

Dansk 

Samenwerkingspartners

Nederlands-Deense Vereniging / Nederlandsk-Dansk Forening

Nederlands-Deense Vereniging Secretariaat: Bestuur